Veelgestelde vragen

Vanaf welke leeftijd is verkopen op lijfrente interessant?

In theorie is er geen minimum- noch maximumleeftijd om te verkopen op lijfrente. Echter wordt de lijfrente steeds in functie van de normale levensverwachting berekend. In de praktijk is verkopen op lijfrente interessant vanaf de leeftijd van 65 jaar doch kan dit steeds vroeger op voorwaarde dat deze beperkt is in tijd.

Print Friendly, PDF & Email

Wat is het boeket? Hoeveel bedraagt doorgaans het boeket?

Het boeket is een som geld, een voorschotkapitaal, dat de verkoper ontvangt bij het verlijden van de akte. Doorgaans bedraagt het boeket 10 à 20 % van de waarde in volle eigendom. Het boeket heeft belangrijke gevolgen op de uitkomst van de overeenkomst.

Print Friendly, PDF & Email

Wanneer en hoe ontvang ik het boeket en de eerste rente?

Het boeket ontvangt u bij het verlijden van de authentieke akte. Bij de eerste van de maand daaropvolgend ontvangt u de eerste rente op uw financiële rekening zoals bepaald door ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email

Wordt de rente geïndexeerd?

Ja. De lijfrente welke de rentegenieter maandelijks ontvangt wordt eens per jaar aangepast aan de gezondheidsindex.

Print Friendly, PDF & Email

Verlies ik een deel van rente bij overlijden van mijn partner?

Neen. Bij overlijden van één van de  verkopers zal de maandelijkse rente niet verminderd worden, tenzij anders bedongen in de verkoopovereenkomst.  De rente zal dus in zijn geheel verder worden uitbetaald aan de overlevende rentegenieter tot zijn overlijden of verstrijken van de bedongen maximum duurtijd.

Print Friendly, PDF & Email

Moet ik belastingen betalen op de ontvangen lijfrente?

U hoeft geen belastingen te betalen op de ontvangen lijfrente indien de renteplichtige een privé persoon (een particulier) is. De rente is slechts de uitbetaling, in schijven, van de verkoopprijs.  Indien de koper rechtspersoon is wordt u echter wel belast op de ontvangen rente. Er kan echter worden afgesproken om dit nadeel te compenseren.

Print Friendly, PDF & Email

Verlies ik mijn sociale rechten en voordelen bij een verkoop op lijfrente?

De verkoop op lijfrente heeft geen invloed op verworven sociale voordelen, premies, enz.  Geniet u echter van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kan de verkoop van een onroerend goed in het algemeen invloed hebben op deze uitkering. Bij een verkoop op lijfrente is de levensverwachting bepalend hierin.

Print Friendly, PDF & Email

Wie betaalt de onroerende voorheffing?

De vruchtgebruiker -hij of zij die het genot heeft van de woning en van de inkomsten die uit deze woning kunnen voortvloeien- moet het belastbaar inkomen van de woning aangeven. De naakte eigenaar wordt niet beschouwd als de fiscale eigenaar van de woning. Men kan echter hier contractueel van afwijken.

Print Friendly, PDF & Email

Welke kosten blijven ten laste van de verkoper?

De verkoper die zich het vruchtgebruik behoudt moet instaan voor alle  onderhoudsherstellingen buiten de grove herstellingen.

 

Zo moet de vruchtgebruiker de woning schilderen, deuren of vensters herstellen, dak- en vloerherstellingen uitvoeren… Indien de vruchtgebruiker verzuimt om deze herstellingen uit te voeren en deze leiden tot grove herstellingen door zijn nalatigheid, dan zijn deze ook voor zijn rekening. Hij moet met andere woorden het goed “in stand houden”.

 

De vruchtgebruiker draagt eveneens alle gewone en jaarlijkse lasten zoals de belastingen, premies tot voor verzekeringen met betrekking tot het onroerend goed.

 

Let wel, over de kostenverdeling en het dragen van de lasten  kunnen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker zelf afspraken maken.

Print Friendly, PDF & Email

Ben ik beschermd tegen insolvabiliteit van de koper – renteplichtige?

Ja! De verkoopovereenkomst voorziet enerzijds dat er hypotheek wordt genomen ten voordele van de verkoper zodat deze een bevoorrechte schuldeiser wordt. Anderzijds wordt in de overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindingsclausule voorzien zodat bij niet-betaling de woning teruggaat naar de onbetaalde verkoper. Het ontvangen boeket en rente blijven behouden.

Print Friendly, PDF & Email

Kan ik de woning vroegtijdig verlaten?

Uiteraard. Indien de verkoper zich het vruchtgebruik heeft voorbehouden en dus ervoor koos om in de woning te blijven wonen kan hij ofwel de woning verhuren en hieruit de inkomsten verkrijgen of verzaken aan zijn vruchtgebruik. In dit geval zal een bijkomende rente of een éénmalige premie worden uitbetaald ter compensatie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Dit gebeurt doorgaans bij middel van een onderhandse akte.

Print Friendly, PDF & Email

Wat gebeurt er bij overlijden van de koper?

De rechten en verplichtingen van de koper(s) gaan over naar zijn/hun erfgenamen – rechtsopvolgers.

Zij erven dus de tegoeden maar ook de schulden (bvb. De openstaande lijfrente).

Zij zullen dus ook moeten instaan in hun plichten als naakte eigenaar.

Print Friendly, PDF & Email

Hoeveel bedragen de registratierechten? Zijn er aankoopkosten?

De registratierechten en notariële kosten zijn gelijk aan die van een reguliere aankoop. Deze aankoopkosten worden berekend op de normale verkoopwaarde van de volle eigendom.

U kan een simulatie van deze kosten opmaken op www.notaris.be

Print Friendly, PDF & Email

Heb ik als koper garanties dat de woning goed onderhouden zal blijven?

Jazeker! De verkoper heeft als hoofdverplichting het goed te leveren. Indien enkel de naakte eigendom wordt verkocht heeft de vruchtgebruiker de verplichting om het goed te onderhouden, in stand te houden en de bestemming ongewijzigd te laten. Doet hij dit niet kan de overeenkomst ontbonden worden.

De koper van de naakte eigendom heeft bovendien een jaarlijks bezoekrecht om de staat van het goed te controleren. Partijen kunnen in overleg steeds hierover bijkomende afspraken maken.

Print Friendly, PDF & Email

Kan ik als koper de naakte eigendom doorverkopen?

Ja. Als houder van het eigendomsrecht kan u steeds uw eigendom verkopen. Wel dienen de aangegane verplichtingen verder gezet te worden door de nieuwe koper zodat de oorspronkelijke verkoper gevrijwaard is in zijn rechten.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email